Hulp bij het voeren van gesprekken

Als je een gesprek gaat voeren met een medewerker van Sociale Teams Helmond kun je altijd iemand meenemen. Dat kan een vriend, familielid of een andere bekende zijn. Maar misschien vraag je er (daarnaast) liever een professionele cliëntondersteuner bij? Dat kan ook.

Cliëntondersteuner

Een cliëntondersteuner kan je helpen het gesprek voor te bereiden, of kan mee gaan naar een gesprek. Hij of zij kan helpen om vragen te formuleren of keuzes te maken. Er zijn verschillende organisaties die je kunnen helpen:

MEE Zuidoost Brabant

Voor inwoners met een verstandelijke of lichamelijke beperking, autisme, Niet Aangeboren Hersenletsel of chronisch zieken en hun naasten

telefoon 040 - 214 04 04
e-mail info@zuidoostbrabant.nl
www.meedemeentgroep.nl

Neiskoen

Voor inwoners die hulp nodig hebben of in het verleden hulp nodig hadden vanuit de GGZ, verslavingszorg of maatschappelijke opvang

telefoon 06 – 45 52 69 60
e-mail info@neiskoen.nl
www.neiskoen.nl

VBOH

Voor ouderen (55-plus)

telefoon 0492 – 792 392
e-mail info@vboh.nl
www.vboh.nl

Gehandicapten Overleg Helmond

Voor alle inwoners, met name mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking en minima

telefoon 0492 – 550 115
e-mail info@gehandicaptenoverleghelmond.nl
www.gehandicaptenoverleghelmond.nl

Bijstand in Jeugdzorg

Ouders die vastgelopen zijn dan wel ondersteuning nodig hebben in het jeugdzorgtraject in het gedwongen kader (zoals ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing en voogdijmaatregel), of zicht hebben op een gedwongen kader (beschermtafel, onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming). Ook (netwerk)pleegouders behoren tot de doelgroep.

telefoon Frans: 06 - 397 678 87 of Petra: 06 - 397 678 89
e-mail info@bijstandinjeugdzorg.nl
www.bijstandinjeugdzorg.nl

Vertrouwenspersoon

Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen over jouw rechten of wanneer je een klacht hebt. Een vertrouwenspersoon luistert naar jouw verhaal en geeft advies. Hij of zij weet wat jouw rechten zijn en kan helpen bij de stappen die je wilt zetten. Een vertrouwenspersoon kan ook helpen het opstellen van een (klacht)brief of met het (voorbereiden van) een (klacht)gesprek.

Let op: onderstaande vertrouwenspersoon mag en kan jou alleen ondersteunen als het gaat om zaken die vallen onder de jeugdwet.

Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)
telefoon 088 - 555 10 00
e-mail info@akj.nl

Onafhankelijkheid

Een cliëntondersteuner en een vertrouwenspersoon zijn altijd onafhankelijk van de gemeente, Sociale Teams Helmond of andere zorgverleners. Dit betekent dat jouw belang altijd voorop staat. Er wordt zorgvuldig en vertrouwelijk omgegaan met je persoonlijke gegevens.