Sociale Teams Helmond innoveert met Pilot Vaktherapie

Ervaringsgerichte aanpak voor het bevorderen van de ouder-kind-relatie

Sociale Teams Helmond (STH) start in september 2023 met de Pilot Vaktherapie. Aanleiding voor de pilot is volgens STH de noodzaak om (jeugd)zorg efficiënter en duurzamer te maken wat betreft opbrengsten. STH vroeg in 2022 aan hun eigen sociaal werkers om de inzet van vaktherapie in Helmond in de praktijk te onderzoeken. Wat ging er goed en wat kon er beter? Dit praktijkonderzoek maakte duidelijk dat de samenwerking tussen vaktherapeuten en sociaal werkers beter kon. Ook werd duidelijk dat de potentie van vaktherapie voor het behandelen van gezinssystemen nog te vaak onbekend en onbenut bleef.

Over de pilot

De pilot vaktherapie gaat dus van start. Binnen 30 behandeltrajecten van jeugdigen en hun gezinssysteem wordt nauw samengewerkt door sociaal werkers en vaktherapeuten. Ook gaan ouders samen met hun kinderen aan de slag in de therapieruimte. De gedachte is dat niet alleen het kind focuspunt is in de therapie, maar dat het hele systeem, letterlijk en figuurlijk, in beweging komt. Bovendien wordt een duurzamer effect van de behandeling verwacht omdat sociaal werkers de positieve opbrengsten van de behandeling verder verankeren in de thuis- en schoolomgeving.

STH wil binnen de pilot onderzoeken hoe door een intensievere samenwerking efficiëntere zorg tot stand kan komen. Uitgangspunt is de gedachte dat de samenwerking tussen vaktherapeuten, sociaal werkers én ouders een positief en duurzaam effect heeft op de ontwikkeling en het welzijn van de jeugdige(n).

Over vaktherapie

Vaktherapie is een behandelvorm voor mensen met een psychische aandoening of psychosociale problematiek. Voorbeelden hiervan zijn angstklachten, gedragsproblemen, trauma of verliesverwerking. De term 'vaktherapie' is de overkoepelende naam voor beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie, psychomotorische kindertherapie en speltherapie.

Bij vaktherapie ligt de nadruk meer op het doen en ervaren en minder op het praten. Een aanpak die passend is wanneer praten (nog) lastig is of wanneer het leren van nieuwe vaardigheden (bijvoorbeeld voor het uitvoeren van ouderschapstaken) vooral vraagt om doen, ervaren en oefenen.

Vervolg

Binnen de pilot zijn in eerste instantie twee vormen van vaktherapie beschikbaar: speltherapie en psychomotorische therapie. Ook wordt onderzoek verricht naar de effecten van deze nieuwe manier van behandelen. Zowel effecten als adviezen en aanbevelingen voor de toekomst worden na afronding van de pilot gedeeld in een onderzoeksrapport. STH wil met de pilot en het onderzoeksrapport een basis leggen voor een structurele, efficiënte vorm van samenwerking tussen vaktherapie en sociaal werk.

Publicatiedatum: 12 juli 2023